Pronunciation of Characters’ Names

Click names for their pronunciation and meaning

Jia Family Tree

Jia Daishan, Duke of Rongguo

m. Granny Jia

Jia Jing

Jia Zheng

Jia Min

.m Lady Xing

.m Lady Wang

m. Lin Ruhai

Lian m.

Xichun*

Zhu

Baoyu

Tanchun*

Huan*

Lin Daiyu

Wang Xifeng

Wang Family Tree

Lady Wang

Mrs. Xue

.m Jia Zheng

m. Mr. Xue

Zhu

Baoyu

Tanchun*

Huan*

Pan

Baochai

Additional characters:

Jia Yucun

Zhen Shiyin

*Child by a concubine

Dead at the beginning of the Novel